Der Markt wird eröffnet


kramer zunft kurtzweyl kramer zunft kurtzweyl links: Die Spielleute eröffnen den Markttag

kramer zunft kurtzweyl links: Der Pranger

Fotos: Norbert Flörken (2002)

Text